.
 
 

เจ้าของลิขสิทธิ์ รายชื่อนักแต่งเพลงไทย


รายชื่อสมาชิกนักประพันธ์ไทย


  ชื่อภาษาไทย English Name
1 กร กีรติกวีกาญจน์ Mr. Korn Keeratikaveekarn
2 กรภัทร์ คงเจริญ Ms.Korrapat Kongcharoen
3 กรูฟวิ่นเฮ้าส์ เรคคอร์ด บจก. Groovin House Records Co,. Ltd.
4 กฤชยศ เลิศประไพ Mr. Krityot Lertprapai
5 กฤษติกร พรสาธิต Mr.Krittikorn Pornsatit
6 กษิดิศ ทาโส Mr.Kasidis Taso
7 กสิ นิพัฒน์ศิริผล Mr.Kasi Nipatsiripol
8 กัญญา โชคธนาชัยกุล Mrs.Kanya Choktanachaikul
9 กัญญาภัค ผิวพรรณ Ms. Kanyapak Phiewphan
10 กำแหง เกรียงไกรธรณี Mr.Kamhang Kriangkraitorranee
11 กิตติ กาญจนสถิตย์ Mr. Kitti Kanjanastit
12 กิตติชัย ชูเกียรติเมธา Mr.Kittichai Chukiatmaetha
13 กีรติ ศิริสุทธิพัฒนา Mr.Kirati Sirisutthiphatthana
14 กุลธร ศิลปบรรเลง (ทายาท) Mr.Kulthorn Silapabanleng
15 คฑาวุธ ศรีทับทิม Mr. Katawut Sirtubtim
16 จรัญ คาร์น Mr. Jaral Khan
17 จักกฤช เกียรติธำรงกุล Mr. Jakkrit Keatthamrongkul
18 จักรกฤษณ์ มัฆนาโส Mr.Chackkrit Muckkanaso
19 จักรพัชร อิศรางกูร ณ อยุธยา Mr. Jakkrapatra Israngura na Ayutdhaya
20 จักรา เวียนวิวัฒน์ Mr.Jakra Wianwiwat
21 จิตติพล บัวเนียม Mr. Jittipol Buaniam
22 จิตรกร บัวเนียม Mr.Jitrakorn Buaniam
23 จิตรกร มงคลธรรม Mr. Jitrakorn Mongkoltham
24 จิตรลดา กรรมเศก Ms.Jitrlada Kammasek
25 จิรพรรณ อังศวานนท์ Mr. Jirapan Ansvananda
26 จิรศักดิ์ มีคุณ Mr.Jirasak Meekun
27 จิระชัย ฉัตรโชคชัยกุล Mr. Jirachai Chatchokchaikul
28 จิระวัฒน์ ตันตรานนท์ (Ping Am.Pm) Mr.Jiravat Tantranont
29 ฉลาด กมลรัตน์ Mr. Chalard Kamonrat
30 ฉัตรชัย ดุริยประณีต Mr.Chatchai Duriyapraneet
31 ชนสิทธิ์ สิงห์ศิริพร Mr.Chanasit Singsiriporn
32 ชรัส เฟื่องอารมย์ Mr. Charas Fuengaromya
33 ชลิต นิธิกิตติกุล Mr.Chalit Nithikittikul
34 ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี Mr.Chawanvit yingyosenee
35 ชัชวาลย์ ภักดีศรี Mr.Chatchawan Pakdeesri
36 ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร Mr. Chairat Wongkeitkajorn
37 ชัยรัตน์ เทียบเทียม Mr. Chairatna Tiabtiam
38 ชัยวัธน์ รัตนธรรม Mr. Chaiwat Ratthanatham
39 ชัยอนันต์ ตรีสารศรี (วงพองพอง) Mr.Chaianan Trisarnsri
40 ชาญดา ลียะวณิช (ทายาท) Ms. Chayada Leeyavanich
41 ชาตรี ศิลปสนอง Mr. Chatree Silpasnong
42 ชาสินี มิ่งชื่น Ms.Chasinee Mingchun
43 ชูขวัญ อุไรพงษ์ Ms.Chukhwan Uraiphong
44 ณธนา หลงบางพลี Mr. Natana Longbangplee
45 ณรงค์ สุขสมบท Mr.Narong Suksombot
46 ณรงค์ เดชะ Mr. Narong Decha
47 ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ Mr. Narongvit Techatanawat
48 ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฏาศักดิ์วัชรากรณ์ Mr. Narongsak Sribandasakwatcharakorn
49 ณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย Mr.Natthapat Petchsimalai
50 ณัฐวุฒิ พันธ์สายเชื้อ Mr.Nutthavud Punsaichur
51 ณัศภัสร์ วิจิตรรัตนานนท์ Ms.Natsapat Wichitrattananon
52 ดนู ฮันตระกูล Mr. Dnu Huntrakul
53 ดาวี คงแจ่ม Mr.Davee Kongjam
54 ดำรงค์ แนวศรีนาค Mr.Dumrong Nawsrinak
55 ดำรงค์เดช เจริญบุตร Mr. Dumrongdeach Chareonbood
56 ดีดี มิวสิค บจก. DD Music Co,. Ltd.
57 ต่อพงศ์ นิ่มนวล Mr. Torpong Nimnual
58 ตุล ไวฑูรเกียรติ Mr.Tul Waitoonkiat
59 ถวัลย์ ปฏิภาคศิริ Mr.Thawan Patiphasiri
60 ทวิษย์ชญะ ตั้งสหะรังษี Mr.Thawichaya Tungsaharungsee
61 ทีฆทัศน์ ทวิอารยกุล Mr.Teekatas Taviarayakul
62 ธงชัย ธงเงิน Mr.Thongchai Thonggern
63 ธนธีร์ธาญ สุภาพรเหมินทร์ Mr.Tanateetarn Supapornhnemin
64 ธนบดีฐ์ สุขสงวน (B-King) Mr.Thanabadee Suksanguan
65 ธนันต์ เชิญพิพัฒธนสกุล Mr. Thanan Choenpipatanasakul
66 ธนาคม นวลนิรันดร์ Mr. Thanakom Nualnirun
67 ธนาคม พิทักษ์สงคราม Mr.Thanakom Pitaksongkram
68 ธนิต เชิญพิพัฒน์ Mr. Thanit Chernpipat
69 ธนิศร กัลยาณคุณากร Ms.Thanisorn Kallayanakunakorn
70 ธนิศร โหมานันท์ Mr. Thanisorn Homanandh
71 ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี Mr. Tanit Seeglindee
72 ธนเดช ผาสุขธรรม Mr.Thanadech Pasooktham
73 ธรรศ จันทกูล Mr.Thuts Chandakul
74 ธรา เทียนธรรมชัย Mr. Thara Tientammachai
75 ธรากร บุษบงไกรสรณ์ Mr.Tharakon Bussabongkrison
76 ธันย์ พรมพุทธา Mr.Than Phromphuttha
77 ธานินทร์ เคนโพธิ์ Mr. Tanin Kenpo
78 ธานี วงศ์นิวัติขจร Mr. Thanee Wongniwatkajorn
79 ธีรพงษ์ สวาสดิ์วงศ์ Mr. Terapong Svadvong
80 ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ Mr.Teerasak Vadeesirisak
81 ธเนศ นุ่มหอม Mr.Thanate Noomhom
82 นคร ถนอมทรัพย์ Mr. Nakorn Thanomsub
83 นนท์ อุ้ยนอง Mr.Non Uinong
84 นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล (ทายาท) Ms. Napaporn Ajchariyakul
85 นราธิป ปานแร่ Mr.Narathip Panrae
86 นฤนาท ถาวรบุตร (ทายาท) Mr. Narunart Thavornbuth
87 นวพล จุลอมรโชค Mr. Navaphol Junamonchoke
88 นวสุ อัคราภิรัตน์ Mr. Navasu Akarapirat
89 นวัช พานิชผล Mr.Nawat Panichphol
90 นิธิ วนดุรงค์วรรณ Mr.Niti Wanadurongwan
91 นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ Ms.Nussaree Laohavongpienput
92 บงกช ฮัดซัน Ms. Bongkote Hudson
93 บพิตร วันโท Mr.Borpit Wanto
94 บรรเจิด สินธุฉ่ำ Mr.Bancherd Sinthucham
95 บวรภัส จินต์ประเสริฐ Mr. Bavornpat Jyntaprasert
96 บัญชา ผาลี Mr.Buncha Phalee
97 บัญชา ไชยรัตน์ Mr.Bancha Chairatana
98 บัณฑิต แซ่โง้ว (หมู Muzu) Mr.Bandit Saengow
99 บัตเตอร์ฟลาย เรคคอร์ด บจก. Butterfly Records Co., Ltd
100 บัวทอง สัญญากิจ (ทายาท) Mrs. Buathong Sunyakit
101 บุญหลาย แก้วทอง Mr.Boonhlay Kaekwthong
102 บูรพา ทองธัช (ทายาท) Mr. Burapa Thongtatch
103 บูรพา อารัมภีร (ทายาท) Mr. Bupapha Arumpee
104 ปกรณ์ ปานเจริญ Mr. Pakorn Pancharoen
105 ปกรณ์เกียรติ สุตวณิชย์ Mr. Pakornkiat Suttawanit
106 ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม Mr.Pativate Utaichalurm
107 ปธัยวัฒน์ วิจิตรเวชการบุญ Mr. Pathaivuch Wijitwetchkarnbun
108 ปภัสศิลป์ คีตวงศ์วัชร์ Mr.Papassilp Kitawongwat
109 ปรชญา รามโยธิน (มิ้น ETC.) Mr.Porachaya Ramyothin
110 ปรภวรรต คเชนทร Mr.Poraphawat Kachenton
111 ประจวบ ด้วงมาลา Mr.Prachuap Duangmala
112 ประทวน ฉิมพะวงษ์ Mr. Prathuan Chimpawong
113 ประมวล จันทรา Mr.Pramuan Chuntra
114 ประวิทย์ สารีบุญ Mr.Prawit Saribun
115 ปราโมทย์ วิเลปะนะ Mr. Pramote Vilepana
116 ปริชญ์ หนูปิ่น Mr. Parit Noopin
117 ปรเมศวร์ เหมือนสนิท Mr. Poramaes Maunsanit
118 ปัญญา โกเมนไปรรินทร์ Mr.Panya Komenpirin
119 ปัถย์ ศรีประดิษฐ์ (ทายาท) Mr. Padth Sripradit
120 ปิติ ลิ้มเจริญ Mr.Piti Limcharoen
121 ปิยะ ครุธา Mr. Piya Kruta
122 ปิยะ ประชากุล Mr. Piya Prachagul
123 ผจญ บุญคง Mr.Phachon Bunkhong
124 ผดุง ฉิมกลับ Mr.Padung Chimklap
125 พงศธร วงศ์ภูรินทร์ Mr.Pongsathorn Wongphoorin
126 พงศภัค ทองเจริญ Mr.Phongsaphak Thongjaroen
127 พงศ์พิธาน ธุวัชชัย Mr. Pongpitan Tuwatchai
128 พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล Mr. Panawat Pongpakdeeborriban
129 พนัส หิรัญกสิ Mr. Phanas Hirunkasi
130 พนเทพ สุวรรณะบุณย์ Mr.Phonthep Suvannaboon
131 พรรณี พลางกูร (ทายาท) Mrs.Pannee Blankura
132 พรลพัชร นรารัตน์วันชัย Ms. Pronlapas Nararatwanchai
133 พฤทธิ์ ภัทรสุข Mr. Prit Patarasuk
134 พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ (วงพอส) Mr.Phollakrit Wiriyanuphap
135 พลสันต์ พินิจคุณ (A-MOB) Mr.Pholsun Pinitkhun
136 พสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์ (ออดี้) Mr.Pasit Thanachaiboonyarat
137 พอล จอห์น ฮัดซัน Mr.Paul John Hudson II
138 พิสิษฐ์ แดงกุล Mr. Pisit Daengkul
139 พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร Mr. Pisut Subvijittra
140 พิเชษฐ นิ่มสุวรรณ์ Mr. Pichet Nimsuvan
141 พีรดา กิตติรัตนโสภ Mr.Peerada Kittirattanasopa
142 พีรพัฒน์ คงเพ็ชร Mr.Peerapat Kongpet
143 พีรยา โพธิชัย Mr.Peeraya Pothichai
144 พีระศักดิ์ ทัศนวรานนท์ Mr.Peerasak Tasanawaranon
145 ภพธรรม ไชยกิจ Mr.Poptham Chaiyakit
146 ภรัณยู ผู้นำพล Mr. Pharanyoo Phonumpol
147 ภัทรเมธ รัมมณีย์ Mr. Pattatamet Rammanee
148 ภูษิต ศศิธรานนท์ Mr.Phusit Sasitaranondha
149 มณฑวรรณ ศรีวิเชียร Ms.Montawan Srivichien
150 มธุรส วิสุทธกุล (ทายาท) Mrs. Mathurose Wisuthakul
151 มนตรี นุชดอนไผ่ Mr. Montri Nujdornpai
152 มนต์ชัย สัตยเทพ Mr. Monchai Satayatape
153 ม่วงทอง สุขช่วย Mr.Muangthong Sukchuai
154 มานพ สุขพาสน์เจริญ Mr.Manop Sukpascharoen
155 มาโนช พันธุ์นิล Mr. Manoch Phunnil
156 มิน เนาวคุณ Mr. Min Naowakhun
157 มีศักดิ์ นาครัตน์ Mr. Meesak Nakarat
158 มุขพล จันทรวงศ์ Mr.Mukpol Chantarawong
159 มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ The Foundation of Luangpradit Phairoh
160 ยศพัทธ์ นิธิบูลย์สิริ Mr.Yoadsaputt Nitibunsiri
161 ยุทธนา ศรีอาจ Mr. Yuttana Sriaj
162 ยุทธพล กล้าสงคราม Mr.Yuthapol Klasongkram
163 ยุพวัฒน์ แก้วชนะ Mr.Youpawat Krawchana
164 ยูนีค เรคคอร์ดส บจก. Unique Records Co., Ltd
165 รณภพ อรรคราช Mr. Ronnaphop Arkkaraj
166 รพี ฮันตระกูล Mr.Rapee Hantrakul
167 รพีพงศ์ ยังวราสวัสดิ์ Mr.Rapeepong Youngwarasawasd
168 รสิก ดุษฎีพรรณ์ Mr. Rasik Dusadeepand
169 ระพี ตรีบุปผา (ทายาท) Mr. Rapee Tribubpha
170 ระวี กังสนารักษ์ Mr.Rawee Kangsanarak
171 รังสี สิงหลกะ Mr. Rungsree Singholka
172 รัชพงศ์ โอชาพงศ์ Mr.Ratcharpong Ocharpong
173 ราชันย์ หิงห้อยทอง Mr.Rachan Hinghoithong
174 รีโวล์ มิวสิค ครีเอชั่น บจก. Revol Music Creation Co., Ltd.
175 รุจิเศรษฐ์ มหาเพชร Mr.Rujiseth Mahapetch
176 ฤทธิพร อินสว่าง Mr.Ritthiporn Insawang
177 ลัทธ์ ใจจุฑามูล Mr. Luth Jaijuthamool
178 ลำจวน ทรงเผ่า (ทายาท) Ms. Lumjuan Songpow
179 วนิดา ล้อมไพบูลย์ Ms. Wanida Lomphaiboon
180 วรฉัตร วรราช Mr. Worachat Worarat
181 วรวิทย์ กนิษฐนาคะ Mr. Woravith Kanistanaka
182 วรวิทย์ แสงสีดา Mr. Worawit Sangseeda
183 วราวุธ สุมาวงศ์ Mr. Varavudh Sumawong
184 วสา พลเยี่ยม Ms.Wasa Pholyiam
185 วสุพล ศรีบัณฑิตย์ Mr. Vasuphol Sribandit
186 วอร์นเนอร์ แช็ปเปิล มิวสิค (ประเทศไทย) บจก. Warner Chappell Music (Thailand) Co., Ltd.
187 วันชัย ปิ่นทอง Mr. Wanchai Pinthong
188 วันทนาพร นามสง่า Ms. Wantanaporn Namsa-nga
189 วันเพ็ญ บุญทรง (ทายาท) Mrs.Wanpen Boonthrong
190 วิชา สัมพันธ์สโมสร Mr. Wicha Sampansamoson
191 วินัย จรัสอาชา Mr. Winai Charat-archa
192 วินัย ไตรนทีภักดี (วงพองพอง) Mr.Winai Trinateepukdee
193 วิรัช อยู่ถาวร Mr. Wirat U-Tawaughn
194 วิริศิรินทร์ ประนอมเชย Ms. Wirisirin Pranomchoey
195 วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ Mr.Vivat Chattheeraphap
196 วีณา ประมาพันธ์ Ms.Weena Pramaphan
197 วีระนนท์ นวชานน Mr. Veeranon Navachanon
198 วีระพัฒน์ วงศ์ล่าม Mr.Weerapat Wonglam
199 วุฒิชัย สมบัติจินดา Mr.Vuttichai Sombatjinda
200 ศรชัย เรืองแสน Mr.Sronchai Rueangsaen
201 ศรัณย์ วงศ์น้อย (Mac Am.Pm) Mr.Sarun Wongnoi
202 ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร Ms. Srisuphang Intrasai
203 ศักดิ์ไท ชูรัตน์ Mr.Sakthai Churat
204 ศาสสัณฑ์ บุญญาสัย Mr. Satsan Bunyasai
205 ศิลป์ศุภา ชมจินดา Mrs.Sinsupa Chomchida
206 ศิลาแลง อาจสาลี Mr. Silalang Arjsalee
207 ศิวพล เพชรทอง Mr.Sivapol Petthong
208 สติ สติฐิต Mr. Saati Saatitit
209 สนั่น นาฑี Mr.Sanan Nathi
210 สมชาย ตรุพิมาย Mr.Somchai Truphimai
211 สมชาย สันติฤทธิ์ Mr.Somchai Santirit
212 สมพงศ์ ตระการพันธุ์ Mr. Somphong Trakarnpan
213 สมพจน์ สิงห์สุวรรณ Mr. Sompoj Singsuwan
214 สมพร รัตนไพร Mr.Somporn Ratthanapai
215 สมพร โชคดีมีบุญ Mr. Somporn Chokedeemeeboon
216 สมศักดิ์ มานพ Mr.Somsak Manop
217 สมศักดิ์ สักกำปัง Mr.Somsak Sakkambung
218 สมสุข อินทรชุบ Mrs. Somsook Intarchoup
219 สมหวัง ช่วงโชติ Mr. Somwang Choungchote
220 สมาน ครองเมือง Mr. Samarn Krongmuang
221 สมโชค เล้าเปี่ยมทอง Mr. Somchok Laopeamthong
222 สยุมภู นิลวรรณ Mr. Sayumpoo Ninlawan
223 สรรชัย คล้ายขำ Mr.Sanchai Khlaikham
224 สรัลย์สรกร เพชรขจรพัชร Mr.Sarunsorrakhon Petkhajornpat
225 สร่างศัลย์ เรืองศรี (หนู มิเตอร์) Mr. Srangsan Ruengsri
226 สราวุฒิ กิจวิกัย Mr. Saravut Kijvikai
227 สราวุธ โถชาลี Mr.Srawut Thoshalee
228 สวัสดี วงศ์เจนสันต์ Mr.Sawasdee Wongjenson
229 สองสมิต บจก. Songsmith Company Limited
230 สัณห์ชุกรณ์ พิริยะธำรงศักดิ์ Mr.Sanshukon Pareratharosad
231 สารภี ศิริสัมพันธ์ Ms.Sarapee Sirisumphan
232 สาโรจน์ เสมทรัพย์ Mr.Saroj Samsap
233 สำรวย เกิดศิริ (ทายาท) Ms. Samruai Gerdseiri
234 สำเนียง ทองม่วง Mr.Samneang Thongmuang
235 สิรพันธ์ อมรพันธุ์ Mr. Siraphan Amornphan
236 สุจินต์ สุวรรณกิจกร Mr.Suchin Suwankitkon
237 สุชาติ ศรีแสง Mr.Suchart Srisaeng
238 สุดชาย ธรรมศิวพัฒน์ Mr.sudchai Thammasivaphat
239 สุดาพร ศรียาภัย Ms. Sudaporn Sriyapai
240 สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้) Mr. Suttipong Watanajung
241 สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา Mr.Sutthiphong Sompatjinda
242 สุทธิรัตน์ วิชชาสุทธิ์ Mr.Sutthirat Vitchasut
243 สุนันท์ แก้วคชชา Mr. Sunan Kaewkochchar
244 สุนิสา มณีนิล (ทายาท) Mrs. Sunisa Maneenil
245 สุนีย์ อัศวชนะการ Ms.Zuni Assavachanakarn
246 สุปาณี ยงยุทธ (ทายาท) Mrs.Supanee Yongyut
247 สุภกิตติ์ ทีนะกุล Mr.Supphakit Teenakul
248 สุรชัย พรพิมานแมน Mr.Surachai Phornphimanmaen
249 สุรพล สวิงรัมย์ Mr. Suraphon Sawingrum
250 สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์ Mr. Surapun Chanvitchnanan
251 สุรภัทร ภู่จำเริญ Mr.Suraphat Pujumrearn
252 สุระชัย บุญแต่ง Mr.Surachai Boontang
253 สุรัช ทับวัง (เป้ ไฮร็อก) Mr. Surat Thapwang
254 สุรัตน์ หนูปิ่น Mr. Surat Noopin
255 สุริยนต์ เกิดทุ่งยั้ง Mr. Suriyon Kerdtungyoung
256 สุริยะ ดวงสุริยกิจ Mr. Suriya Duangsuriyakij
257 สุรีย์ ฝั้นตื้อ Ms.Suree Funtue
258 สุเชษฐ์ โชติชินรัตน์ Mr. Suchet Chotchinarat
259 สุเทพ วงศ์กำแหง Mr. Suthep Wonggumhang
260 อติพร เสนะวงศ์ (ทายาท) Mrs. Atiporn Senavong
261 อธิคม รอดอ้น Mr.Athikom Rawdown
262 อนันต์ เธียรธรรมจักร์ Mr.Anan Thienthammajak
263 อนุกูล บูรณะคุปต์ Mr. Anukoon Buranakup
264 อนุชา กันสา Mr.Anucha Kunsa
265 อนุชา อรรจนาวัฒน์ Mr. Anucha Artchanawat
266 อภิวัฒน์ พงษ์วาท (หนึ่ง ETC.) Mr.Apiwat Phongwat
267 อภิไชย เย็นพูนสุข Mr.Apichai Yenpoonsook
268 อมรวุฒิ เมธสาตร์ Mr.Amornwut Mattasart
269 อรชุน วรหาญ Mr. Orachoon Worahan
270 อรพรรณ สุคันธนาค (ม.ร.ว) M.R. Auraband Sukanthanak
271 อริยะ นาคเกิด Mr. Ariya Nakkird
272 อริยะ รัตนาภูผา Mr. Ariya Rattanapupha
273 อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง Mr. Arisman Pongraungrong
274 อัครวัฒน์ โชติอมรพันธุ์ Mr.Akarawat Chotamornpan
275 อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ Ms.Achariya Dulyapaiboon
276 อันดามัน แต้มมาลา Mr. Andamun Thammala
277 อัมพร ชาวเวียง Mr.Amporn Chaovieng
278 อัศวา ภูธราพัฒน์ Mr.Atsawa Phutharaphat
279 อาทิตย์ ผดุงวิทย์ Mr. Artit Padungvit
280 อารียา พีรพงศ์เดชา Ms. Ariya Peerapongdecha
281 อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (เวสป้า) Mr. Ittipol Saneewong na Ayuttaya
282 อุดม ทองสงคราม Mr.Udom Tongsonkram
283 อุดม เฉลิมนนท์ Mr.Udom Chalermnon
284 อุทัย บุนทรีรัตน์ Mr.Utai Buntreerain
285 อุษา พุกกะเวส (ทายาท) Ms. Usa Bukkavesa
286 อุไร มานพ Ms.Urai Manop
287 เกียรตินคร ประชากุล Mr.Kaitnakorn Parchakul
288 เคพีเอ็น มิวสิค แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บจก. KPN Music And Entertainment Co., Ltd.
289 เจริญ แซ่หลี Mr. Charoen Saelee
290 เฉลิมศรี จงวานนท์ (ทายาท) Ms.Chaloemsi Chongwanon
291 เดชาพงษ์ ดวงศรี Mr.Dechapong Duangsri
292 เทพนม สุวรรณะบุณย์ Mr. Tepanom Suvanaboon
293 เทอดพล ขุนทรานนท์ Mr.Therdphon Kutaranont
294 เทียรี่ สุทธิยง เมฆวัฒนา Mr. Thierry Sutthiyong Mekwattana
295 เนติ ผ่องพุทธคุณ Mr.Nayti Pongputtakun
296 เนรมิต พลเยี่ยม Mr.Neramit Phonyeam
297 เพชรี พรหมช่วย (ปฐมพร ปฐมพร) Ms. Petcharee Promchouy
298 เพิ่มศักดิ์ ทรัพย์โมกข์ Mr. Permsak Submoke
299 เพียแอนโตนิโอ กัวล์เทียรี่ Mr.Pierantonio Gualtieri
300 เมธี ทวีทรัพย์ (วงพองพอง) Mr.Maetee Taweesap
301 เมธี น้อยจินดา (วงโมเดิร์นด๊อก) Mr.Maythee Noijinda
302 เรวัฒ อยู่เจริญ Mr. Rewat Yoocharoen
303 เรืองกิจ ยงปิยะกุล Mr.Ruangkit Yongpiyakul
304 เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์ Mr.Reungrit Ekahitanond
305 เลอธัช ธงศรีเจริญ (ทายาท) Mr. Loethat Thongsricharoen
306 เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์ Mr.Seksit Fukiatsuthi
307 เศรษฐพงศ์ ศิริยศ Mr. Sedthapongs Siriyos
308 เสงี่ยม บุญอาจ Mr.Sa-Ngeam Boonard
309 เสริมศักดิ์ นิวาศานนท์ Mr. Sermsak Nivasananda
310 เอกชัย จุลภมรศรี Mr.Ekachai Chulapamonsri
311 เอครู มิวสิค บจก. Ecru Music Co.,Ltd.
312 เอ็นที ครีเอชั่น บจก. NT CREATATION CO., LTD
313 เอส.สแตค บจก. S. Stack co., Ltd.
314 แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ Mr. Manrat Srikaranonda
315 แมนลักษณ์ ทุมกานนท์ (โซ่ ETC.) Mr.Manluck Toomkanont
316 แมนสรวง สุรางครัตน์ Mr.Mansuang Surangkaratana
317 โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเม้นต์ โอเปอร์เรติ้ง (ประเทศไทย) บจก. Sony Music Entertainment Operating (Thailand) Co., Ltd.
318 โสตถินันท์ ไชยลังการณ์ (บี ETC.) Mr.Sotthinan Chailangkarn
319 ไพโรจน์ ธรรมรส (โอเล่ ETC.) Mr.Pairote Tommarros
320 ไมเคิล สวัสดิ์เสวี Mr. Michael Sawatsewi
321 ไอ เวิร์คส แมเนจเม้นท์ บจก. I Works Management Co.,Ltd

MPC Music Co.,Ltd. Intermediary Sales Centre

Intermediary Sales Centre 282/9
Unit E, 3rd floor, TC Green Office Building,Huaykwang
Huaykwang, Bangkok 10310

Telephone: (66) 0-2105-3700
Fax: (66) 0-2105-3701
E-mail :info@mpcmusic.co.th
Sitemap
>Home
>Copyrights
>Copyright owner
>Tariff
>Application form
 
>How to pay
>FAQ
>Contact Us
>Link
Follow US