.
 
 

ประเภทของลิขสิทธิ์เพลง


1. สิทธิในการนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน


• เผยแพร่ในสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร, ผับ, บาร์, ร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์, โรงแรม, ฟิตเนส, ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า, สปา, โรงเรียนสอนเต้นรำ เป็นต้น

• เผยแพร่เสียงแพร่ภาพทางวิทยุ-โทรทัศน์ เช่น สถานีโทรทัศน์(ฟรีทีวี), เคเบิ้ลทีวี, สถานีวิทยุ เป็นต้น


2. สิทธิเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีไร้สาย หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบ่งเป็น


• ริงโทน (Ringtone) หรือ เสียงเรียกเข้า แบ่งเป็น 3 รูปแบบ

- โมโนโฟนิค (Monophonic)
- โพลีโฟนิค (Polyphonic)
- ทรูโทน (Truetone)

• ริงแบคโทน (Ringback Tone) / Calling Melody / เสียงรอสาย


3 เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต แบ่งเป็น


• Simulcasting หมายถึง การเผยแพร่เพลงทางวิทยุไปพร้อมกับอินเตอร์เน็ต

• Webcasting หมายถึง การส่งสัญญาณภาพและ/หรือเสียงงานอันมีลิขสิทธิ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยที่จุดหมายหลักของบริการของผู้รับอนุญาตคือ เพื่อจัดหาความบันเทิงให้แก่ผู้ใช้งานในเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาต และการทำ Webcasting
นั้นกระทำโดยผู้รับอนุญาตไม่มีเจตนาให้ผู้ใช้งานทำสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะนำไปใช้งานได้แม้หลังจากการถ่ายทอดสัญญาณนั้นสิ้นสุดลงแล้ว การทำ Webcasting นั้นไม่รวมถึงบริการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ

• Webcasting On-Demand หมายถึง การส่งสัญญาณ (Streaming)
ภาพและ/หรือเสียงงานอันมีลิขสิทธิ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณงานลิขสิทธิ์โดยเฉพาะที่เกิดจากการร้องขอของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

• Downloading หมายถึง การส่งสัญญาณ (Streaming) ภาพและ/หรือเสียงงานอันมีลิขสิทธิ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณงานลิขสิทธิ์โดยเฉพาะที่เกิดจากการร้องขอของผู้ใช้งาน โดยภาพและ/หรือเสียงนั้นถูกบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆของผู้ใช้งาน


4. สิทธิในการ”ทำซ้ำ”เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน


หมายถึง สิทธิในการทำซ้ำผลงานลิขสิทธิ์ลงบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Computer Server) ที่ใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการต่างๆ เช่น ผับ, บาร์, คาราโอเกะ ฯลฯ


5. สิทธิอื่นๆ


• Mechanical Right หมายถึง การนำงานลิขสิทธิ์ไปบันทึกลงในสื่อชนิดใดก็ตาม เช่น ดิสก์ เทป ฯลฯ

• Synchronization Right หมายถึง การนำงานลิขสิทธิ์ไปเป็นเพลงประกอบภาพเคลื่อนไหว รวมถึงภาพยนตร์ โดยประสงค์จะนำไปฉายในโรงภาพยนตร์ หรือนำออกแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานโสตทัศนวัสดุอื่นใด


MPC Music Co.,Ltd. Intermediary Sales Centre

Intermediary Sales Centre 282/9
Unit E, 3rd floor, TC Green Office Building,Huaykwang
Huaykwang, Bangkok 10310

Telephone: (66) 0-2105-3700
Fax: (66) 0-2105-3701
E-mail :info@mpcmusic.co.th
Sitemap
>Home
>Copyrights
>Copyright owner
>Tariff
>Application form
 
>How to pay
>FAQ
>Contact Us
>Link
Follow US